MAGNUS THOR AB

Ett företag – många tjänster

Magnus Thor AB startade sin verksamhet 2009 och har i dag 16 fast anställda, och under säsong cirka 90 röjare, 160 plantörer och 16 markberedningsförare (2019). Förutom de huvudsakliga uppdragen som finns inom röjning, markberedning och plantering, finns även större projekt inom stängsling, viltbehandling och under höst och vinter också kottplockning. Vi utför även i egen regi andra arbeten som planläggning genom våra utbildade skogstekniker.

Företaget ägs av Magnus och Tina Thor och har sitt säte i Storvreta. Under 2019 planterade vi drygt 30 miljoner plantor och röjde cirka 27 000 ha samt markberedde cirka 12 000 ha. Under 2020 räknar vi med att ytterligare förbättra vår kvalitet och kunna leverera tjänster till våra kunder med en god kvalitet och vara en trygg partner för de kunder vi fått förtroendet att verka åt. Uppdragen är huvudsakligen lokaliserade i Uppland men vi arbetar även i Norrland, Östergötland, Västra Götaland, Småland, Värmland, Östergötland, Sörmland mm.

Vision

Vår vision grundar sig på en stor tilltro till varje medarbetares förmåga och kompetens om bara förutsättningarna ges. Som företag vill vi vara ledande i denna fråga och utveckla branschen i en riktning mot hög kvalitet. Vi tror att den rätta vägen att gå, är att försöka upprätta en yrkesstolthet och därmed få fram en yrkeskår inom skogsvårdsbranschen. Många skogsbolag är i behov av någon/några entreprenörer som kan ta lite större volymer som ett komplement till de mindre lokala entreprenörerna. För våra kunder vill vi vara en trovärdig och långsiktig partner. Transparens, lyhördhet och uppriktighet är viktiga grundstenar för att bygga ett långsiktigt starkt samarbete. Detta sätt att arbeta har lett till att vi i dag är en av landets abslolut största entreprenörer i vår bransch och vi ser ett fortsatt intresse för våra tjänster från marknaden.

Hur vi arbetar för att nå vår vision

Kvalitet måste hamna i fokus och därför är det av stor vikt att personalen har erfarenhet. Ska man uppnå kvalitet krävs det att man ständigt jobbar med förbättringar och att man är självkritisk, hela tiden med handen på hjärtat.

Miljöpolicy

Vår verksamhet äger rum ute, i den yttre miljön. Resultatet av vad vi gör, våra röjningar, planteringar och markberedningar är en direkt påverkan av miljön, där syftet hos våra kunder är ett hållbart skogsbruk. Vi uppskattar och vill värna om denna miljö och ska därför ha ett tänkande som leder till att minimera belastningen på miljön. Detta nås genom att:
  • Sätta upp, mäta och följa upp miljömål gällande utsläpp av växthusgaser och oljor.
  • Låta personal vara delaktig i arbetet mot bättre miljö och löpande informera medarbetare.
  • Beakta miljöaspekter vid alla större beslut rörande verksamheten i företaget.
  • Regelbundna revisioner som värderar miljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicy

Företaget verkar aktivt för en god och ständigt förbättrad arbetsmiljö. Grunden till detta är en hög respekt för och tro på varje individs betydelse för verksamheten. Vi ska ständigt lyfta upp arbetsmiljö och säkerhet i allt som görs, förebygga skador, olyckor, otrivsel eller lågt engagemang. Detta kommer till uttryck genom följande:
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete till exempel via skyddsronder, riskbedömningar vid inköp av utrustning och inför nya arbeten, skyddsmöten, utvecklingssamtal och kompetensplaner.
  • Värna om den egna hälsan genom ett sunt liv; uppmana till motion, nyttig kost och ytterst måttlig alkoholkonsumtion, avråda från användning av tobak.
  • Planera in flera och olika aktiviteter av social karaktär med personalen såsom resor, träffar, restaurangbesök, biokvällar.

Övrigt

Vi är självklart PEFC-certifierade direkt i PEFC vårt nummer är 1785. Vi är även AAA-ratade som företag sedan 2010.

2012 blev Magnus Thor AB Gasellvinnare i Uppland, och var tvåa bland Sveriges samtliga AB det året. Vi var även nominerade till priset 2013 och för 2015.

Uppsala 2016-01-18

Magnus Thor
     

Företaget i bilder

Magnus Thor (Grundare & vd)

Tina Thor (Grundare & ekonomi)© Magnus Thor AB 2020